تیفی

برای تهیه کشمش تیفی از ارقام مختلف انگور از جمله رقم سبزه مال،رزقی و0000استفاده می شود کشمش تیفی همچون کشمش آفتابی در محلول تیز آب فرو می برندو تنها تفاوت آن با کشمش آفتابی این است که به جای پهن کردن در آفتاب آن را در سایه و روی بند خشک می کنند.